fbpx

Eset súťaž - EURO26

🙂 Súťaž s ESET-om 🙂

Pre zapojenie do súťaže je potrebné do FORMULÁRU odpovedať na otázku: Aký typ malvéru pre Android OS označil analytik ESETu ako “majstra prevlekov”?

Odpoveď nájdeš vo videu s Lukášom Štefankom – roluj na spodok stránky. 😉
ESET logo SVK - Lozenge - Colour - Mid Grey tag - Large R - RGB

triple logo
 

A nezabudni na svoju ISIC/ITIC/EURO<26 zľavu v ESET-e 😉

 
Vyhlasovateľ súťaže:
CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov, so sídlom Vysoká 32, Bratislava, registrácia MV SR : VVS/1-900/90-11747 (ďalej len „CKM SYTS“)
Výhra, termín súťaže a poskytovateľ výhry
Súťažíme o:
5 x ESET Internet Security
5 x ESET Mobile Security
50 USB kľúčov
Cenu venuje ESET. Súťaže sa môže zúčastniť každý držiteľ platného preukazu ISIC, ITIC a EURO<26, ktorý splní súťažné podmienky.
Termín súťaže: 
Od 1.9.2018 do 17.11.2018 vrátane.
Súťažiaci, miesto súťaže, účasť na súťaži
Pre zapojenie do súťaže je potrebné počas trvania súťaže (1.9.2018 – 17.11.2018) do FORMULÁRU odpovedať na otázku: Aký typ malvéru pre Android OS označil analytik ESETu ako “majstra prevlekov”? Odpoveď nájdeš vo videu:https://goo.gl/iK625N
Žrebovanie, oznámenie výsledkov, odovzdanie výhry
Výherca spomedzi zapojených, ktorý splní podmienky súťaže, bude vyžrebovaní náhodným výberom 19.11.2018. Žrebovanie bude vykonávať zástupca združenia CKM SYTS. Výhercovia budú uverejnení na webovej stránke www.isic.sk, telefonicky alebo emailom. Určenie víťaza je definitívne, konečné, absolútne záväzné a nemožno ho spochybniť, alebo sa proti nemu odvolať. V prípade vzniku sporu o platnosti žrebovania alebo o nároku na výhru je rozhodujúce rozhodnutie vyhlasovateľa súťaže.
Výhry budú odovzdané najneskôr v termíne 30.11.2018 a budú zasielané poštou na adresu výhercu.
V prípade, že výherca nereaguje na výzvu organizátora na potvrdenie doručovacej adresy pre výhru v lehote 3 dní od zverejnenia výhercov súťaže, výherca stráca na výhru nárok. V takomto prípade bude určený ďalší výherca. Výhry nie je možné vyplatiť v hotovosti ani vymeniť za iné výhry. Výhry v zmysle ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) nemožno vymáhať súdnou cestou.
Zodpovednosť vyhlasovateľa súťaže
Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za akékoľvek prípadné škody, ktoré výhercovi vzniknú v súvislosti s účasťou v súťaži či v súvislosti s použitím výhry. Výherca nie je oprávnený požadovať od organizátora súťaže žiadne dodatočné nároky nad rámec poskytnutej výhry.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá súťaže vrátane doby ich platnosti, súťaž predčasne ukončiť alebo úplne zrušiť, či predĺžiť bez udania dôvodu.
Súťažné podmienky a ich zmena
Vyhlasovateľ súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek technické či transakčné problémy v súvislosti s účasťou v súťaži. Tieto súťažné pravidlá sú súťažiacim k dispozícií na webovej stránke www.isic.sk. Účasťou v tejto súťaži vyjadruje každý súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže. V prípade existencie rozporu niektorých ustanovení týchto podmienok súťaže s akýmikoľvek inými materiálmi (propagačné, reklamné materiály) vo všetkých prípadoch platí, že prednosť majú tieto podmienky súťaže. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za prípadné rozpory niektorých ustanovení týchto podmienok súťaže s akýmikoľvek inými materiálmi.
Daň z príjmu
Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti ako napríklad zdravotné poistenie, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené Výhercom v celej zákonom stanovenej výške. Organizátor nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
Iné
Vzhľadom k tomu, že súťaže sa môžu zúčastniť len držitelia platných členských preukazov CKM SYTS, ktorých osobné údaje sú evidované v databáze členov združenia na základe ich súhlasu s členstvom v CKM SYTS, majú účastníci súťaže možnosť aktualizovať svoje osobné údaje v databáze členov združenia (ako sú napr. e mailová adresa, telefónne číslo, poštová adresa, atď…) tým, že ich uvedú v rámci svojej účasti v súťaži. CKM SYTS následne zabezpečí aktualizáciu osobných údajov v databáze členov združenia.

PRIHLÁSENIE SA DO EURO26»