fbpx

Súťaž s ISIC paušálom o 3x iPhone8 a 50 minireproduktorov - EURO26

Súťaž s ISIC paušálom o 3x iPhone8 a 50 minireproduktorov

Podmienky súťaže

Zapojiť sa môže každý, kto má platný preukaz ISIC, ITIC alebo EURO<26:

  1. buď si aktivuješ ISIC paušál a si v hre (vtedy nie je potrebná registrácia)
  2. alebo odporučíš ISIC paušál inej osobe, ak ho Ty už máš, a vtedy je potrebné sa registrovať  tu cez google FORMULÁR. 🙂

KUPONKY_vnutro_2018.indd

triple logo
Vyhlasovateľ súťaže:
CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov, so sídlom Vysoká 32, Bratislava, registrácia MV SR : VVS/1-900/90-11747 (ďalej len „CKM SYTS“)
Výhra, termín súťaže a poskytovateľ výhry
Súťažíme o:
3 x iPhone 8
50 x minireproduktorov
Cenu venuje Orange. Súťaže sa môže zúčastniť každý držiteľ platného preukazu ISIC, ITIC a EURO<26, ktorý splní súťažné podmienky.
Termín súťaže: 
Od 1.9.2018 do 17.11.2018 vrátane.
Súťažiaci, miesto súťaže, účasť na súťaži
Pre zapojenie do súťaže je potrebné počas trvania súťaže (1.9.2018 – 17.11.2018) buď si aktivovať ISIC paušál (vtedy nie je potrebná registrácia) alebo odporučiť ISIC paušál (a vtedy je potrebné sa registrovať cez google FORMULÁR.
Žrebovanie, oznámenie výsledkov, odovzdanie výhry
Výherca spomedzi zapojených, ktorý splní podmienky súťaže, bude vyžrebovaní náhodným výberom do 23.11.2018. Žrebovanie bude vykonávať zástupca združenia CKM SYTS a zástupca spoločnosti Orange. Výhercovia budú uverejnení na webovej stránke www.isic.sk, a kontaktovaní telefonicky alebo emailom. Určenie víťaza je definitívne, konečné, absolútne záväzné a nemožno ho spochybniť, alebo sa proti nemu odvolať. V prípade vzniku sporu o platnosti žrebovania alebo o nároku na výhru je rozhodujúce rozhodnutie vyhlasovateľa súťaže.
Výhry budú odovzdané najneskôr v termíne 7.12.2018 a budú zasielané poštou na adresu výhercu.
V prípade, že výherca nereaguje na výzvu organizátora na potvrdenie doručovacej adresy pre výhru v lehote 5 dní od zverejnenia výhercov súťaže, výherca stráca na výhru nárok. V takomto prípade bude určený ďalší výherca. Výhry nie je možné vyplatiť v hotovosti ani vymeniť za iné výhry. Výhry v zmysle ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) nemožno vymáhať súdnou cestou.
Zodpovednosť vyhlasovateľa súťaže
Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za akékoľvek prípadné škody, ktoré výhercovi vzniknú v súvislosti s účasťou v súťaži či v súvislosti s použitím výhry. Výherca nie je oprávnený požadovať od organizátora súťaže žiadne dodatočné nároky nad rámec poskytnutej výhry.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá súťaže vrátane doby ich platnosti, súťaž predčasne ukončiť alebo úplne zrušiť, či predĺžiť bez udania dôvodu.
Súťažné podmienky a ich zmena
Vyhlasovateľ súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek technické či transakčné problémy v súvislosti s účasťou v súťaži. Tieto súťažné pravidlá sú súťažiacim k dispozícií na webovej stránke www.isic.sk. Účasťou v tejto súťaži vyjadruje každý súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže. V prípade existencie rozporu niektorých ustanovení týchto podmienok súťaže s akýmikoľvek inými materiálmi (propagačné, reklamné materiály) vo všetkých prípadoch platí, že prednosť majú tieto podmienky súťaže. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za prípadné rozpory niektorých ustanovení týchto podmienok súťaže s akýmikoľvek inými materiálmi.
Daň z príjmu
Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti ako napríklad zdravotné poistenie, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené Výhercom v celej zákonom stanovenej výške. Organizátor nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
Iné
Vzhľadom k tomu, že súťaže sa môžu zúčastniť len držitelia platných členských preukazov CKM SYTS, ktorých osobné údaje sú evidované v databáze členov združenia na základe ich súhlasu s členstvom v CKM SYTS, majú účastníci súťaže možnosť aktualizovať svoje osobné údaje v databáze členov združenia (ako sú napr. e mailová adresa, telefónne číslo, poštová adresa, atď…) tým, že ich uvedú v rámci svojej účasti v súťaži. CKM SYTS následne zabezpečí aktualizáciu osobných údajov v databáze členov združenia.
 

PRIHLÁSENIE SA DO EURO26»