fbpx

Podmienky súťaže, vyhraj poukážky od Panta Rhei, ŠEVT a Faxcopy

Kompletné podmienky súťaže: Pre zapojenie do súťaže je potrebné do komentu označiť niekoho, s kým sa výherca v prípade výhry môže podeliť. Taktiež je potrebné lajknúť súťažný príspevok na fanpage. 
Vyhlasovateľ súťaže:
CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov, so sídlom Vysoká 32, Bratislava, registrácia MV SR : VVS/1-900/90-11747 (ďalej len „CKM SYTS“)
Výhra, termín súťaže a poskytovateľ výhry
Súťaže o: 1x poukážka od ŠEVT- 10 eur, 1x batoh Panta Rhei, 1x voucher od FaxCopy na fotodarčeky
a
1x poukážka od ŠEVT- 10 eur, 1x poukážka od Panta Rhei- 10 eur, 1x voucher od FaxCopy na fotodarčeky
Termín súťaže: od 14.9.2018 do 21.9.2018 vrátane. Poskytovateľom výhry je ŠEVT, Panta Rhei a FaxCopy.
Súťažiaci, miesto súťaže, účasť na súťaži
Pre zapojenie do súťaže je potrebné v súťažnom príspevku do komentu označiť niekoho, s kým sa výherca prípadne o výhru môže podeliť. Taktiež je potrebné lajknúť daný príspevok.
 
Žrebovanie, oznámenie výsledkov, odovzdanie výhry
Výhercovia spomedzi zapojených, ktorí splnili podmienky účasti súťaže, budú vyžrebovaní náhodným výberom 21.9.2018. Žrebovanie bude vykonávať zástupca CKM SYTS. Výhercovia budú uverejnení na tejto webovej a FB stránke ISIC – medzinárodný preukaz študenta zástupcom CKM SYTS.
Výhry budú odovzdané najneskôr v termíne do 01.10.2018.
V prípade, že výherca nereaguje na výzvu organizátora na potvrdenie doručovacej adresy pre výhru v lehote 1 týždňa od zverejnenia výhercov súťaže, výherca stráca na výhru nárok. V takomto prípade bude určený ďalší výherca. Výhry nie je možné vyplatiť v hotovosti ani vymeniť za iné výhry. Výhry v zmysle ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) nemožno vymáhať súdnou cestou.
Zodpovednosť vyhlasovateľa súťaže
Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za akékoľvek prípadné škody, ktoré výhercovi vzniknú v súvislosti s účasťou v súťaži či v súvislosti s použitím výhry. Výherca nie je oprávnený požadovať od organizátora súťaže žiadne dodatočné nároky nad rámec poskytnutej výhry.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá súťaže vrátane doby ich platnosti, súťaž predčasne ukončiť alebo úplne zrušiť, či predĺžiť bez udania dôvodu.
Súťažné podmienky a ich zmena
Vyhlasovateľ súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek technické či transakčné problémy v súvislosti s účasťou v súťaži. Tieto súťažné pravidlá sú súťažiacim k dispozícií na webovej stránke www.isic.sk. Účasťou v tejto súťaži vyjadruje každý súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže. V prípade existencie rozporu niektorých ustanovení týchto podmienok súťaže s akýmikoľvek inými materiálmi (propagačné, reklamné materiály) vo všetkých prípadoch platí, že prednosť majú tieto podmienky súťaže. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za prípadné rozpory niektorých ustanovení týchto podmienok súťaže s akýmikoľvek inými materiálmi.
Daň z príjmu
Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti ako napríklad zdravotné poistenie, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené Výhercom v celej zákonom stanovenej výške. Organizátor nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s tým, že organizátor súťaže je oprávnený zhromažďovať, uchovávať a spracúvať jeho osobné údaje, t.j. meno, priezvisko a adresa, na marketingové účely kedykoľvek v budúcnosti, pričom k osobným údajom môžu byť priradené aj ďalšie údaje získané zákonným spôsobom. Súťažiaci poskytuje týmto pre prípad získania výhry aj súhlas s využitím osobných údajov (meno, priezvisko, adresa) na ich prezentáciu a spracovanie v propagačných materiáloch organizátora súťaže, v oznamovacích prostriedkoch a na internete, a to výlučne na marketingové účely.
Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, súhlas s ich spracovaním a prechovávaním pre účely realizácie súťaže je súčasťou podmienok účasti v súťaži. Súťažiaci si je vedomý svojich práv v zmysle ustanovenia § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

PRIHLÁSENIE SA DO EURO26»