fbpx

Vyhrajte 2x detské smart hodinky v hodnote 115 eur - podmienky súťaže - EURO26

Vyhrajte 2x detské smart hodinky v hodnote 115 eur – podmienky súťaže

 

Zapojte sa na našom FB profile @KartaEURO26pre deti

Súťažíme o: 2x detské smart hodinky od www.klarion.eu v hodnote 115 eur!


Podmienky súťaže: 

Výherca súťaže bude po jej ukončení zverejnený v komentári pod súťažným príspevkom na FB profile @kartaEURO26predeti

 Vyhlasovateľ súťaže

CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov, so sídlom Vysoká 32, Bratislava, registrácia MV SR : VVS/1-900/90-11747 (ďalej len „CKM SYTS“)

Výhra, termín súťaže a poskytovateľ výhry

Súťaže o 2x detské smart hodinky v hodnote 115 eur sa môže zúčastniť každý držiteľ platnej karty EURO<26, ktorý splní súťažné podmienky. Termín súťaže: od 15.2.2022 do 28.2.2022 vrátane. Poskytovateľom výhry je Klarion.eu.

Súťažiaci, miesto súťaže, účasť na súťaži

Zapojte sa na FB profile @kartaEURO26predeti:

!!! SÚŤAŽ !!!

Ako sa zapojiť a vyhrať?

  1. Majte platnú kartu EURO<26 pre deti 🙂
  2. Dajte „PÁČI SA MI“ alebo „SLEDOVAŤ“ stránke EURO<26 PRE DETI
  3. Na www.klarion.eu nájdite detské hodinky, ktoré sa Vám najviac páčia a zdieľajte odkaz na ne v komentári.

Výhercov žrebujeme 1.3.2022

Žrebovanie, oznámenie výsledkov, odovzdanie výhry

Výherca poukážok spomedzi zapojených, ktorý splnil podmienky účasti súťaže, bude vyžrebovaný náhodným výberom 1.3.2022. Žrebovanie bude vykonávať zástupca CKM SYTS. Výherca bude uverejnený v komentári pod súťažným príspevkom na FB stránke KARTA EURO<26 pre deti. Určenie víťaza je definitívne, konečné, absolútne záväzné a nemožno ho spochybniť, alebo sa proti nemu odvolať. V prípade vzniku sporu o platnosti žrebovania alebo o nároku na výhru je rozhodujúce rozhodnutie vyhlasovateľa súťaže.

Výhra bude odovzdaná najneskôr v termíne 15.3.2022 a bude zaslaná priamo z e-shopu klarion.eu.

V prípade, že výherca nereaguje na výzvu organizátora na potvrdenie údajov pre výhru v lehote 1 týždňa od zverejnenia výhercov súťaže, výherca stráca na výhru nárok. Výhru nie je možné vyplatiť v hotovosti ani vymeniť za iné výhry. Výhru v zmysle ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) nemožno vymáhať súdnou cestou.

Výhra je neprenosná a patrí výlučne výhercovi. V prípade zaniknutia výhry alebo odmietnutia, zaniknutia nároku v dôsledku porušenia pravidiel, žrebuje zástupca CKM SYTS náhradníka, ktorému pripadne výhra. Výhercom sa nemôže stať zamestnanec združenia CKM SYTS ani jeho rodinný príslušník.

Zodpovednosť vyhlasovateľa súťaže

Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za akékoľvek prípadné škody, ktoré výhercovi vzniknú v súvislosti s účasťou v súťaži či v súvislosti s použitím výhry. Výherca nie je oprávnený požadovať od organizátora súťaže žiadne dodatočné nároky nad rámec poskytnutej výhry.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá súťaže vrátane doby ich platnosti, súťaž predčasne ukončiť alebo úplne zrušiť, či predĺžiť bez udania dôvodu.

Súťažné podmienky a ich zmena

Vyhlasovateľ súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek technické či transakčné problémy v súvislosti s účasťou v súťaži. Tieto súťažné pravidlá sú súťažiacim k dispozícií na webovej stránke www.euro26.sk. Účasťou v tejto súťaži vyjadruje každý súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže. V prípade existencie rozporu niektorých ustanovení týchto podmienok súťaže s akýmikoľvek inými materiálmi (propagačné, reklamné materiály) vo všetkých prípadoch platí, že prednosť majú tieto podmienky súťaže. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za prípadné rozpory niektorých ustanovení týchto podmienok súťaže s akýmikoľvek inými materiálmi.

Daň z príjmu

Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti ako napríklad zdravotné poistenie, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené výhercom v celej zákonom stanovenej výške. Organizátor nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

PRIHLÁSENIE SA DO EURO26»