fbpx

Kúpte si EURO

Kúpte si EURO<26 pre deti a vyhrajte! – podmienky súťaže

 

Zapojte sa na našom FB profile Karta Euro26 pre deti

Súťažíme o:

3x poukážka do Hej.sk na nákup v hodnote 30 Eur

 3x poukážka na nákup do ŠEVT v hodnote 20 Eur

2x 100-bodový lístok (100 bodov) na atrakcie v hodnote 50 Eur do FUN ARENA DONOVALY

1x balíček plný prekvapení v hodnote 30 Eur od CKM SYTS

 

Podmienky súťaže:

Výherci súťaže budú po jej ukončení zverejnení tu a na FB profile Karta Euro26 pre deti

Vyhlasovateľ súťaže

CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov, so sídlom Vysoká 32, Bratislava, registrácia MV SR : VVS/1-900/90-11747 (ďalej len „CKM SYTS“)

Výhra, termín súťaže a poskytovateľ výhry

Súťaže o 3x poukážka do Hej.sk na nákup v hodnote 30 Eur, 3x poukážka na nákup do Ševt-u v hodnote 20 Eur, 2x 100-bodový lístok (100 bodov) na atrakcie v hodnote 50 Eur do Fun Aréna Donovaly, 1x balíček plný prekvapení v hodnote 30 Eur od CKM SYTS sa môže zúčastniť každý držiteľ platného preukazu EURO<26, ktorý splní súťažné podmienky. Termín súťaže: od 12.7.2021 do 3.8.2021 vrátane. Poskytovateľom výhry je ŠEVT a.s., FunArena Donovaly s.r.o., Združenie CKM SYTS, HP TRONIC Zlín, spol. s.r.o..

Súťažiaci, miesto súťaže, účasť na súťaži

Pre zapojenie na FB profile Karta Euro26 pre deti je potrebné:

!!! SÚŤAŽ !!!

Ako sa zapojiť a vyhrať?

1. Vypočítajte si úsporu s preukazom EURO<26 pre deti na našej online kalkulačke úspory –  https://bit.ly/2QMH1wU

2. V komentári napíšte svoj výsledok a označte iného rodiča, ktorému by sa taká úspora tiež pozdávala (Ak chcete, napíšte aj, ktorá cena by Vás v prípade vylosovania potešila.) Môžete aj zdieľať – budeme radi! 😉

3. Výhercov vyžrebujeme 4.8. 2021

Vyžrebovaní výherci sa po oznámení výhry musia dodatočne preukázať platným preukazom EURO<26 pre deti.

Žrebovanie, oznámenie výsledkov, odovzdanie výhry

Výherci cien spomedzi zapojených, ktorí splnili podmienky účasti súťaže, budú vyžrebovaní náhodným výberom 4.8.2021. Žrebovanie bude vykonávať zástupca CKM SYTS. Výherci budú uverejnení na tejto internetovej stránke www.euro26.sk a informovaní prostredníctvom správy na Facebooku. Určenie víťazov je definitívne, konečné, absolútne záväzné a nemožno ho spochybniť, alebo sa proti nemu odvolať. V prípade vzniku sporu o platnosti žrebovania alebo o nároku na výhru je rozhodujúce rozhodnutie vyhlasovateľa súťaže.

Výhry budú odovzdané najneskôr v termíne 18.8.2021 a budú zasielané elektronicky a kuriérskou službou.

V prípade, že niektorý z výhercov nereaguje na výzvu organizátora na potvrdenie doručovacej adresy pre výhru v lehote 1 týždňa od zverejnenia výhercov súťaže, výherca stráca na výhru nárok. Výhry nie je možné vyplatiť v hotovosti ani vymeniť za iné výhry. Výhry v zmysle ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) nemožno vymáhať súdnou cestou.

Výhra je neprenosná a patrí výlučne výhercovi. V prípade zaniknutia výhry alebo odmietnutia, zaniknutia nároku v dôsledku porušenia pravidiel, žrebuje zástupca CKM SYTS náhradníka, ktorému pripadne výhra. Výhercom sa nemôže stať zamestnanec združenia CKM SYTS ani jeho rodinný príslušník.

Zodpovednosť vyhlasovateľa súťaže

Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za akékoľvek prípadné škody, ktoré výhercovi vzniknú v súvislosti s účasťou v súťaži či v súvislosti s použitím výhry. Výherca nie je oprávnený požadovať od organizátora súťaže žiadne dodatočné nároky nad rámec poskytnutej výhry.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá súťaže vrátane doby ich platnosti, súťaž predčasne ukončiť alebo úplne zrušiť, či predĺžiť bez udania dôvodu.

Súťažné podmienky a ich zmena

Vyhlasovateľ súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek technické či transakčné problémy v súvislosti s účasťou v súťaži. Tieto súťažné pravidlá sú súťažiacim k dispozícií na webovej stránke www.euro26.sk. Účasťou v tejto súťaži vyjadruje každý súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže. V prípade existencie rozporu niektorých ustanovení týchto podmienok súťaže s akýmikoľvek inými materiálmi (propagačné, reklamné materiály) vo všetkých prípadoch platí, že prednosť majú tieto podmienky súťaže. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za prípadné rozpory niektorých ustanovení týchto podmienok súťaže s akýmikoľvek inými materiálmi.

Daň z príjmu

Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti ako napríklad zdravotné poistenie, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené Výhercom v celej zákonom stanovenej výške. Organizátor nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Iné

Vzhľadom k tomu, že súťaže sa môžu zúčastniť len držitelia platných členských preukazov CKM SYTS, ktorých osobné údaje sú evidované v databáze členov združenia na základe ich súhlasu s členstvom v CKM SYTS, majú účastníci súťaže možnosť aktualizovať svoje osobné údaje v databáze členov združenia (ako sú napr. e mailová adresa, telefónne číslo, poštová adresa, atď…) tým, že ich uvedú v rámci svojej účasti v súťaži. CKM SYTS následne zabezpečí aktualizáciu osobných údajov v databáze členov združenia.

 

PRIHLÁSENIE SA DO EURO26»