fbpx

IG - Súťažíme o valentínsku nádielku cien! - EURO26

Súťažíme o valentínsku nádielku cien!

– podmienky súťaže IG

 

Zapoj sa na IG profile euro_26

Súťažíme o:

2x vstupenka do kina STER CENTURY CINEMAS v hodnote á 8,50€ 

1x sada zubných kefiek CURAPROX v hodnote 10,75

3x voucher na pizzu zdarma v PIZZA HUT v hodnote á 7€

1x poukaz na nákup na PICASEE.SK v hodnote 20€

Podmienky súťaže: Výherca súťaže bude po ukončení súťaže zverejnený v komentári pod súťažným príspevkom na IG profile euro_26.

Vyhlasovateľ súťaže: CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov, so sídlom Vysoká 32, Bratislava, registrácia MV SR : VVS/1-900/90-11747 (ďalej len „CKM SYTS“)

Výhra, termín súťaže a poskytovateľ výhry

Súťaže o vyššie uvedené ceny v hodnote 69€ a môže zúčastniť každý držiteľ platnej karty EURO<26, ktorý splní súťažné podmienky. Termín súťaže 14.2.2024 do 26.2.2024 vrátane. Poskytovateľom výhier sú partneri karty EURO<26 – picasee.sk, Pizza Hut, Cupraprox a sieť kín Ster Century Cinemas.

Súťažiaci, miesto súťaže, účasť na súťaži:

Ak sa chceš zapojiť na IG profile euro_26 je potrebné:

  1. 🔎 Sleduj IG profil euro_26
  2. 🖊️ Napíš do komentára, čo by si chcel vyhrať a prečo :), prípadne s kým si výhru užiješ 🙂

Vyžrebovaný výhera sa po oznámení výhry musí dodatočne preukázať platným preukazom EURO<26 zaslaním čísla preukazu v odpovedi na oznámenie o výhre prostredníctovm súkromnej správy na IG.

Žrebovanie, oznámenie výsledkov, odovzdanie výhry

Výherca spomedzi zapojených, ktorí splnili podmienky účasti súťaže, bude vyžrebovaný náhodným výberom 27.2.2024. Žrebovanie bude vykonávať zástupca CKM SYTS. Výherca bude uverejnený v komentári pod súťažným príspevkom na Instagrame a kontaktovaný prostredníctvom IG správy. Určenie víťazov je definitívne, konečné, absolútne záväzné a nemožno ho spochybniť, alebo sa proti nemu odvolať. V prípade vzniku sporu o platnosti žrebovania alebo o nároku na výhru je rozhodujúce rozhodnutie vyhlasovateľa súťaže.

Výhra bude odovzdaná najneskôr do 2 týždňov po ukončení súťaže a bude zaslaná elektronicky alebo kuriérom v závislosti od typu výhry.

V prípade, že niektorý z výhercov nereaguje na výzvu organizátora na potvrdenie údajov pre výhru v lehote 1 týždňa od zverejnenia výhercov súťaže, výherca stráca na výhru nárok. Výhry nie je možné vyplatiť v hotovosti ani vymeniť za iné výhry. Výhry v zmysle ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) nemožno vymáhať súdnou cestou.

Výhra je neprenosná a patrí výlučne výhercovi. V prípade zaniknutia výhry alebo odmietnutia, zaniknutia nároku v dôsledku porušenia pravidiel, žrebuje zástupca CKM SYTS náhradníka, ktorému pripadne výhra. Výhercom sa nemôže stať zamestnanec združenia CKM SYTS ani jeho rodinný príslušník.

Zodpovednosť vyhlasovateľa súťaže

Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za akékoľvek prípadné škody, ktoré výhercovi vzniknú v súvislosti s účasťou v súťaži či v súvislosti s použitím výhry. Výherca nie je oprávnený požadovať od organizátora súťaže žiadne dodatočné nároky nad rámec poskytnutej výhry.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá súťaže vrátane doby ich platnosti, súťaž predčasne ukončiť alebo úplne zrušiť, či predĺžiť bez udania dôvodu.

Súťažné podmienky a ich zmena

Vyhlasovateľ súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek technické či transakčné problémy v súvislosti s účasťou v súťaži. Tieto súťažné pravidlá sú súťažiacim k dispozícií na webovej stránke www.euro26.sk. Účasťou v tejto súťaži vyjadruje každý súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže. V prípade existencie rozporu niektorých ustanovení týchto podmienok súťaže s akýmikoľvek inými materiálmi (propagačné, reklamné materiály) vo všetkých prípadoch platí, že prednosť majú tieto podmienky súťaže. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za prípadné rozpory niektorých ustanovení týchto podmienok súťaže s akýmikoľvek inými materiálmi.

Daň z príjmu

Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti ako napríklad zdravotné poistenie, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené výhercom v celej zákonom stanovenej výške. Organizátor nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Iné

Vzhľadom k tomu, že súťaže sa môžu zúčastniť len držitelia platných členských preukazov CKM SYTS, ktorých osobné údaje sú evidované v databáze členov združenia na základe ich súhlasu s členstvom v CKM SYTS, majú účastníci súťaže možnosť aktualizovať svoje osobné údaje v databáze členov združenia (ako sú napr. e mailová adresa, telefónne číslo, poštová adresa, atď…) tým, že ich uvedú v rámci svojej účasti v súťaži. CKM SYTS následne zabezpečí aktualizáciu osobných údajov v databáze členov združenia.

 

PRIHLÁSENIE SA DO EURO26»