fbpx

Víkendová bleskovka – podmienky súťaže - EURO26

Víkendová bleskovka – podmienky súťaže

 

Zapojte sa na našom IG profile euro_26 alebo FB profile @Kartamladycheuro26

Súťažíme o: 3x poukážka do Pizza Hut na pizzu štandardnej veľkosti, platná do 30.6.2021 – podmienky súťaže
Výherca súťaže bude po jej ukončení zverejnený tu, na IG profile euro_26 a na FB profile @Kartamladycheuro26

Vyhlasovateľ súťaže

CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov, so sídlom Vysoká 32, Bratislava, registrácia MV SR : VVS/1-900/90-11747 (ďalej len „CKM SYTS“)

Výhra, termín súťaže a poskytovateľ výhry

Súťaže Víkendová bleskovka sa môže zúčastniť každý, kto splní súťažné podmienky. Termín súťaže: od 27.5. do 30.5. vrátane. Poskytovateľom výhry je spoločnosť AmRest SK s.r.o..

Súťažiaci, miesto súťaže, účasť na súťaži

Držitelia preukazov EURO<26 sa zapájajú do súťaže cez IG profil euro_26 alebo FB profil @Kartamladycheuro26.

Detaily:

Ako sa zapojiť do súťaže a vyhrať?

1. Daj like FB profilu Karta EURO 26 alebo follow IG profilu euro_26

2. Zdieľaj tento príspevok s popiskom #vyhrajpizzuseuro26

3. Výhercu žrebujeme 31.5. 2021

 

Žrebovanie, oznámenie výsledkov, odovzdanie výhry

Výherca spomedzi zapojených, ktorí splnili podmienky účasti súťaže, bude vyžrebovaný náhodným výberom do 31.5.. Žrebovanie bude vykonávať zástupca CKM SYTS. Výhercovia budú uverejnení na tejto internetovej stránke www.euro26.sk, IG profile euro_26 a FB profile @Kartamladycheuro26. Určenie víťazov je definitívne, konečné, absolútne záväzné a nemožno ho spochybniť, alebo sa proti nemu odvolať. V prípade vzniku sporu o platnosti žrebovania alebo o nároku na výhru je rozhodujúce rozhodnutie vyhlasovateľa súťaže.

Výhra bude odovzdaná najneskôr v termíne 13.6. a bude zaslaná elektronicky.

V prípade, že výherca nereaguje na výzvu organizátora na potvrdenie doručovacej adresy pre výhru v lehote 1 týždňa od zverejnenia výhercov súťaže, výherca stráca na výhru nárok. Výhry nie je možné vyplatiť v hotovosti ani vymeniť za iné výhry. Výhry v zmysle ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) nemožno vymáhať súdnou cestou.

Výhra je neprenosná a patrí výlučne výhercovi. V prípade zaniknutia výhry alebo odmietnutia, zaniknutia nároku v dôsledku porušenia pravidiel, žrebuje zástupca CKM SYTS náhradníka, ktorému pripadne výhra. Výhercom sa nemôže stať zamestnanec združenia CKM SYTS ani jeho rodinný príslušník.

Zodpovednosť vyhlasovateľa súťaže

Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za akékoľvek prípadné škody, ktoré výhercovi vzniknú v súvislosti s účasťou v súťaži či v súvislosti s použitím výhry. Výherca nie je oprávnený požadovať od organizátora súťaže žiadne dodatočné nároky nad rámec poskytnutej výhry.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá súťaže vrátane doby ich platnosti, súťaž predčasne ukončiť alebo úplne zrušiť, či predĺžiť bez udania dôvodu.

Súťažné podmienky a ich zmena

Vyhlasovateľ súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek technické či transakčné problémy v súvislosti s účasťou v súťaži. Tieto súťažné pravidlá sú súťažiacim k dispozícií na webovej stránke www.euro26.sk. Účasťou v tejto súťaži vyjadruje každý súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže. V prípade existencie rozporu niektorých ustanovení týchto podmienok súťaže s akýmikoľvek inými materiálmi (propagačné, reklamné materiály) vo všetkých prípadoch platí, že prednosť majú tieto podmienky súťaže. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za prípadné rozpory niektorých ustanovení týchto podmienok súťaže s akýmikoľvek inými materiálmi.

Daň z príjmu

Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti ako napríklad zdravotné poistenie, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené Výhercom v celej zákonom stanovenej výške. Organizátor nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Iné

CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov, so sídlom Vysoká 32, Bratislava, registrácia MV SR : VVS/1-900/90-11747 (ďalej len „CKM SYTS“) bude spracovávať osobné údaje súťažiacich zapojených do súťaže  v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Osobné údaje zapojených súťažiacich budú využité výhradne na kontaktovanie súťažiaceho za účelom oznámenia výhry v súťaži a následného zaslania výhry. Poskytnuté osobné údaje súťažiaceho: meno, priezvisko, trvalé bydlisko (ulica, popisné číslo, PSČ, obec), mobilné telefónne číslo, emailová adresa. Osobné údaje súťažiaceho nebudú využívané na žiadny iný účel okrem vyššie uvedeného.

Súhlas sa poskytuje na obdobie trvania a vyhodnotenia súťaže. Presne vymedzený čas viď podmienky súťaže vyššie. Osobné údaje budú poskytnuté kuriérskej spoločnosti za účelom doručenia výhry v prípade, že sa výhra nebude doručovať elektronicky (napr. nákupný poukaz a pod.).

Osobné údaje nebudú zverejnené. Výherca bude na webovej stránke s podmienkami súťaže zverejnený len neidentifikovateľnou formou, napr. Anka B. z Bratislavy.

Súťažiaci má právo na základe písomnej žiadosti od vyhlasovateľa vyžadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané; túto požiadavku dotknutej osoby je vyhlasovateľ povinný splniť bezplatne
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme. dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom ich spracúvania a vyhodnocovania. Túto požiadavku dotknutej osoby je vyhlasovateľ povinný splniť bezplatne,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie; túto požiadavku dotknutej osoby je vyhlasovateľ povinný splniť bezplatne,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; tieto informácie je vyhlasovateľ povinný poskytnúť bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; túto požiadavku dotknutej osoby je vyhlasovateľ povinný splniť bezplatne,
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie; túto požiadavku dotknutej osoby je vyhlasovateľ povinný splniť bezplatne,
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona; túto požiadavku dotknutej osoby je vyhlasovateľ povinný splniť bezplatne,

  1. h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak vyhlasovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby; túto požiadavku dotknutej osoby je vyhlasovateľ povinný splniť bezplatne.

 

PRIHLÁSENIE SA DO EURO26»