fbpx

Vyhraj knižky na letné čítanie – podmienky súťaže - EURO26

Vyhraj knižky na letné čítanie – podmienky súťaže

 

Zapojte sa na našom IG profile euro_26 a FB profile Karta EURO 26 

Súťažíme o:

Nájdem odvahu

Jediná ruža

Odložený prípad 4: Prípad 1569

 

Podmienky súťaže:

Výherci súťaže budú po jej ukončení zverejnení tu, na IG profile euro_26 a na FB profileKarta EURO 26 . Výhercami sa stávajú: Zuzka z Košíc s výhrou knihy Nájdem odvahu, Petra z Liptovskej Sliače s výhrou knihy Prípad 1569, Gabriela z Terne s výhrou knihy Jediná ruža, Nina z Hurbanova s výhrou knihy Znovu v Kaviarni na konci sveta.

Vyhlasovateľ súťaže

CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov, so sídlom Vysoká 32, Bratislava, registrácia MV SR : VVS/1-900/90-11747 (ďalej len „CKM SYTS“)

Výhra, termín súťaže a poskytovateľ výhry

Súťaže o 4 knižky sa môže zúčastniť každý držiteľ platného preukazu EURO<26, ktorý splní súťažné podmienky. Termín súťaže: od 28.6.2021 do 12.7.2021 vrátane. Poskytovateľom výhry je Panta Rhei, s.r.o..

Súťažiaci, miesto súťaže, účasť na súťaži

Pre zapojenie na FB profile Karta EURO 26 je potrebné:

!!! SÚŤAŽ !!!

Ako sa zapojiť a vyhrať?

1. Daj „like“ tomuto príspevku

2. Označ niekoho, kto v tvojom okolí číta najradšej 🙂

3. Výhercu žrebujeme 13.7. 2021

 

Pre zapojenie na IG profile euro_26 je potrebné:

!!! SÚŤAŽ !!!

Ako sa zapojiť a vyhrať?

1. Daj „páči sa mi to“ tomuto príspevku

2. Označ niekoho, kto v tvojom okolí číta najradšej 🙂

3. Výhercu žrebujeme 13.7. 2021

Vyžrebovaní výherci sa po oznámení výhry musia dodatočne preukázať platným preukazom EURO<26.

Žrebovanie, oznámenie výsledkov, odovzdanie výhry

Výherci knižiek spomedzi zapojených, ktorí splnili podmienky účasti súťaže, budú vyžrebovaní náhodným výberom 13.7.2021. Žrebovanie bude vykonávať zástupca CKM SYTS. Výherci budú uverejnení na tejto internetovej stránke www.euro26.sk a informovaní prostredníctvom správy na Facebooku a Instagrame. Určenie víťazov je definitívne, konečné, absolútne záväzné a nemožno ho spochybniť, alebo sa proti nemu odvolať. V prípade vzniku sporu o platnosti žrebovania alebo o nároku na výhru je rozhodujúce rozhodnutie vyhlasovateľa súťaže.

Výhry budú odovzdané najneskôr v termíne 27.7.2021 a budú zasielané kuriérskou službou.

V prípade, že niektorý z výhercov nereaguje na výzvu organizátora na potvrdenie doručovacej adresy pre výhru v lehote 1 týždňa od zverejnenia výhercov súťaže, výherca stráca na výhru nárok. Výhry nie je možné vyplatiť v hotovosti ani vymeniť za iné výhry. Výhry v zmysle ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) nemožno vymáhať súdnou cestou.

Výhra je neprenosná a patrí výlučne výhercovi. V prípade zaniknutia výhry alebo odmietnutia, zaniknutia nároku v dôsledku porušenia pravidiel, žrebuje zástupca CKM SYTS náhradníka, ktorému pripadne výhra. Výhercom sa nemôže stať zamestnanec združenia CKM SYTS ani jeho rodinný príslušník.

Zodpovednosť vyhlasovateľa súťaže

Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za akékoľvek prípadné škody, ktoré výhercovi vzniknú v súvislosti s účasťou v súťaži či v súvislosti s použitím výhry. Výherca nie je oprávnený požadovať od organizátora súťaže žiadne dodatočné nároky nad rámec poskytnutej výhry.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá súťaže vrátane doby ich platnosti, súťaž predčasne ukončiť alebo úplne zrušiť, či predĺžiť bez udania dôvodu.

Súťažné podmienky a ich zmena

Vyhlasovateľ súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek technické či transakčné problémy v súvislosti s účasťou v súťaži. Tieto súťažné pravidlá sú súťažiacim k dispozícií na webovej stránke www.euro26.sk. Účasťou v tejto súťaži vyjadruje každý súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže. V prípade existencie rozporu niektorých ustanovení týchto podmienok súťaže s akýmikoľvek inými materiálmi (propagačné, reklamné materiály) vo všetkých prípadoch platí, že prednosť majú tieto podmienky súťaže. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za prípadné rozpory niektorých ustanovení týchto podmienok súťaže s akýmikoľvek inými materiálmi.

Daň z príjmu

Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti ako napríklad zdravotné poistenie, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené Výhercom v celej zákonom stanovenej výške. Organizátor nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Iné

Vzhľadom k tomu, že súťaže sa môžu zúčastniť len držitelia platných členských preukazov CKM SYTS, ktorých osobné údaje sú evidované v databáze členov združenia na základe ich súhlasu s členstvom v CKM SYTS, majú účastníci súťaže možnosť aktualizovať svoje osobné údaje v databáze členov združenia (ako sú napr. e mailová adresa, telefónne číslo, poštová adresa, atď…) tým, že ich uvedú v rámci svojej účasti v súťaži. CKM SYTS následne zabezpečí aktualizáciu osobných údajov v databáze členov združenia.

 

PRIHLÁSENIE SA DO EURO26»