fbpx

Napíš, čo ti robí radosť a vyhraj! – podmienky súťaže - EURO26

Napíš, čo ti robí radosť a vyhraj!

– podmienky súťaže

 

Zapojte sa na našom IG profile euro_26 

Súťažíme o: poukážku do Datartu v hodnote 10 eur

Podmienky súťaže:

Výherca súťaže bude po jej ukončení zverejnený tu a na IG profile euro_26.

Vyhlasovateľ súťaže

CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov, so sídlom Vysoká 32, Bratislava, registrácia MV SR : VVS/1-900/90-11747 (ďalej len „CKM SYTS“)

Výhra, termín súťaže a poskytovateľ výhry

Súťaže o poukážku do Datartu v hodnote 10 eur sa môže zúčastniť každý držiteľ platného preukazu EURO<26, ktorý splní súťažné podmienky. Termín súťaže: od 21.1. 2022 do 30.1. 2022 vrátane. Poskytovateľom výhry je DATART MEGASTORE, s.r.o..

Súťažiaci, miesto súťaže, účasť na súťaži

Pre zapojenie sa na IG profile euro_26 je potrebné:

!!! SÚŤAŽ !!!

Výhrou je poukážka do Datartu v hodnote 10 eur!

Ako sa zapojíš a vyhráš?

1. Daj „Sledovať“ stránku euro_26 a datart_sk

2. Napíš do komentu, kto alebo čo ti v poslednej dobe urobilo radosť 🙂

Ak chceš, osrdiečkuj tento príspevok – budeme radi! 

Výhercu žrebujeme 31.1. 2022. Súťaž je len pre držiteľov platnej karty EURO<26.

Úplné podmienky súťaže nájdeš v BIO. Súťaží sa aj na našej FB stránke Karta EURO 26, bež sa zapojiť aj tam!

Držíme palce 🙂

Vyžrebovaný výherca sa po oznámení výhry musia dodatočne preukázať platným preukazom EURO<26 zaslaním čísla preukazu v odpovedi na oznámenie o výhre.

Žrebovanie, oznámenie výsledkov, odovzdanie výhry

Výherca poukážok spomedzi zapojených, ktorý splnil podmienky účasti súťaže, bude vyžrebovaný náhodným výberom 31.1.2022. Žrebovanie bude vykonávať zástupca CKM SYTS. Výherca bude uverejnený na tejto internetovej stránke www.euro26.sk a informovaný prostredníctvom správy na Instagrame. Určenie víťaza je definitívne, konečné, absolútne záväzné a nemožno ho spochybniť, alebo sa proti nemu odvolať. V prípade vzniku sporu o platnosti žrebovania alebo o nároku na výhru je rozhodujúce rozhodnutie vyhlasovateľa súťaže.

Výhra bude odovzdaná najneskôr v termíne 14.2.2022 a bude zaslaná elektronicky.

V prípade, že výherca nereaguje na výzvu organizátora na potvrdenie údajov pre výhru v lehote 1 týždňa od zverejnenia výhercov súťaže, výherca stráca na výhru nárok. Výhru nie je možné vyplatiť v hotovosti ani vymeniť za iné výhry. Výhru v zmysle ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) nemožno vymáhať súdnou cestou.

Výhra je neprenosná a patrí výlučne výhercovi. V prípade zaniknutia výhry alebo odmietnutia, zaniknutia nároku v dôsledku porušenia pravidiel, žrebuje zástupca CKM SYTS náhradníka, ktorému pripadne výhra. Výhercom sa nemôže stať zamestnanec združenia CKM SYTS ani jeho rodinný príslušník.

Zodpovednosť vyhlasovateľa súťaže

Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za akékoľvek prípadné škody, ktoré výhercovi vzniknú v súvislosti s účasťou v súťaži či v súvislosti s použitím výhry. Výherca nie je oprávnený požadovať od organizátora súťaže žiadne dodatočné nároky nad rámec poskytnutej výhry.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá súťaže vrátane doby ich platnosti, súťaž predčasne ukončiť alebo úplne zrušiť, či predĺžiť bez udania dôvodu.

Súťažné podmienky a ich zmena

Vyhlasovateľ súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek technické či transakčné problémy v súvislosti s účasťou v súťaži. Tieto súťažné pravidlá sú súťažiacim k dispozícií na webovej stránke www.euro26.sk. Účasťou v tejto súťaži vyjadruje každý súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže. V prípade existencie rozporu niektorých ustanovení týchto podmienok súťaže s akýmikoľvek inými materiálmi (propagačné, reklamné materiály) vo všetkých prípadoch platí, že prednosť majú tieto podmienky súťaže. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za prípadné rozpory niektorých ustanovení týchto podmienok súťaže s akýmikoľvek inými materiálmi.

Daň z príjmu

Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti ako napríklad zdravotné poistenie, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené výhercom v celej zákonom stanovenej výške. Organizátor nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Iné

Vzhľadom k tomu, že súťaže sa môžu zúčastniť len držitelia platných členských preukazov CKM SYTS, ktorých osobné údaje sú evidované v databáze členov združenia na základe ich súhlasu s členstvom v CKM SYTS, majú účastníci súťaže možnosť aktualizovať svoje osobné údaje v databáze členov združenia (ako sú napr. e mailová adresa, telefónne číslo, poštová adresa, atď…) tým, že ich uvedú v rámci svojej účasti v súťaži. CKM SYTS následne zabezpečí aktualizáciu osobných údajov v databáze členov združenia.

 

PRIHLÁSENIE SA DO EURO26»