fbpx

Vyhraj poukážky do Burger Kingu alebo sieti predajní Kraj! - EURO26

Vyhraj poukážky do Burger Kingu alebo sieti predajní Kraj! – podmienky súťaže

 

Zapojte sa na našom FB profile @Kartamladycheuro26

Súťažíme o: 4x poukážka do Burger King v hodnote 5 € a 4x poukážka do siete predajní Kraj v hodnote 5 €

Podmienky súťaže:

Výherci súťaže budú po jej ukončení zverejnení tu a na FB profile @Kartamladycheuro26

Vyhlasovateľ súťaže

CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov, so sídlom Vysoká 32, Bratislava, registrácia MV SR : VVS/1-900/90-11747 (ďalej len „CKM SYTS“)

Výhra, termín súťaže a poskytovateľ výhry

Súťaže o 4x poukážka do Burger King v hodnote 5 € a 4x poukážka do siete predajní Kraj v hodnote 5 € sa môže zúčastniť každý držiteľ platnej karty EURO<26, ktorý splní súťažné podmienky. Termín súťaže: od 22.9. 2022 do 30.9. 2022 vrátane. Poskytovateľom výhry je Burger King a.s. a TERNO real estate s.r.o..

Súťažiaci, miesto súťaže, účasť na súťaži

Pre zapojenie na FB profile Karta EURO 26 je potrebné:

!!! SÚŤAŽ !!!

Hráme o 4x poukážka do Burger King v hodnote 5 € a 4x poukážka do siete predajní Kraj v hodnote 5 €!

Ako sa zapojíš a vyhráš?

  1. Daj „Páči sa mi to“ FB profilu Karta EURO<26
  2. Napíš, čo chceš vyhrať + označ 1 známeho, ktorý miluje burgre a jedného, ktorý má rád zdravú stravu z predajne Kraj 🙂

4 výhercov žrebujeme 1.10. 2022. Súťaž je len pre držiteľov platnej karty EURO<26.

Žrebovanie, oznámenie výsledkov, odovzdanie výhry

Výherci spomedzi zapojených, ktorí splnili podmienky účasti súťaže, budú vyžrebovaní náhodným výberom 1.10.2022. Žrebovanie bude vykonávať zástupca CKM SYTS. Výherci budú uverejnení na tejto internetovej stránke www.euro26.sk a informovaní prostredníctvom správy na Facebooku. Určenie víťaza je definitívne, konečné, absolútne záväzné a nemožno ho spochybniť, alebo sa proti nemu odvolať. V prípade vzniku sporu o platnosti žrebovania alebo o nároku na výhru je rozhodujúce rozhodnutie vyhlasovateľa súťaže.

Výhry budú odovzdané najneskôr v termíne 18.10. a budú zaslané kuriérskou službou.

V prípade, že niektorý z výhercov nereaguje na výzvu organizátora na potvrdenie údajov pre výhru v lehote 1 týždňa od zverejnenia výhercov súťaže, výherca stráca na výhru nárok. Výhry nie je možné vyplatiť v hotovosti ani vymeniť za iné výhry. Výhry v zmysle ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) nemožno vymáhať súdnou cestou.

Výhra je neprenosná a patrí výlučne výhercovi. V prípade zaniknutia výhry alebo odmietnutia, zaniknutia nároku v dôsledku porušenia pravidiel, žrebuje zástupca CKM SYTS náhradníka, ktorému pripadne výhra. Výhercom sa nemôže stať zamestnanec združenia CKM SYTS ani jeho rodinný príslušník.

Zodpovednosť vyhlasovateľa súťaže

Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za akékoľvek prípadné škody, ktoré výhercovi vzniknú v súvislosti s účasťou v súťaži či v súvislosti s použitím výhry. Výherca nie je oprávnený požadovať od organizátora súťaže žiadne dodatočné nároky nad rámec poskytnutej výhry.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá súťaže vrátane doby ich platnosti, súťaž predčasne ukončiť alebo úplne zrušiť, či predĺžiť bez udania dôvodu.

Súťažné podmienky a ich zmena

Vyhlasovateľ súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek technické či transakčné problémy v súvislosti s účasťou v súťaži. Tieto súťažné pravidlá sú súťažiacim k dispozícií na webovej stránke www.euro26.sk. Účasťou v tejto súťaži vyjadruje každý súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže. V prípade existencie rozporu niektorých ustanovení týchto podmienok súťaže s akýmikoľvek inými materiálmi (propagačné, reklamné materiály) vo všetkých prípadoch platí, že prednosť majú tieto podmienky súťaže. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za prípadné rozpory niektorých ustanovení týchto podmienok súťaže s akýmikoľvek inými materiálmi.

Daň z príjmu

Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti ako napríklad zdravotné poistenie, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené výhercom v celej zákonom stanovenej výške. Organizátor nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

PRIHLÁSENIE SA DO EURO26»