fbpx

Vyhrajte poukážku na nákup potravín pred Vianocami – podmienky súťaže - EURO26

Vyhrajte poukážku na nákup potravín pred Vianocami 🙂  podmienky súťaže

 

Zapojte sa na našom FB profile @KartaEURO26pre deti

Súťažíme o: Sadu nákupných poukážok do siete predajní Terno a Kraj v hodnote 25 eur.

Podmienky súťaže: 

Výherca súťaže bude po jej ukončení zverejnený tu a na FB profile @kartaEURO26predeti

  Vyhlasovateľ súťaže

CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov, so sídlom Vysoká 32, Bratislava, registrácia MV SR : VVS/1-900/90-11747 (ďalej len „CKM SYTS“)

Výhra, termín súťaže a poskytovateľ výhry

Súťaže o sadu poukážok do sieti predajní Terno a Kraj v hodnote 25 eur sa môže zúčastniť každý držiteľ platnej karty EURO<26, ktorý splní súťažné podmienky. Termín súťaže: od 9.12. 2021 do 19.12. 2021 vrátane. Poskytovateľom výhry je TERNO real estate s.r.o..

Súťažiaci, miesto súťaže, účasť na súťaži

Pre zapojenie sa na FB profile @kartaEURO26predeti je potrebné:

!!! SÚŤAŽ !!!

Ako sa zapojiť a vyhrať?

  1. Dajte like stránke EURO<26 pre deti
  2. Označte najväčšieho vianočného labužníka z vášho okolia 🙂

Výhercu žrebujeme 20.12. 2021.

 

Žrebovanie, oznámenie výsledkov, odovzdanie výhry

Výherca poukážok spomedzi zapojených, ktorý splnil podmienky účasti súťaže, bude vyžrebovaný náhodným výberom 20.12.2021. Žrebovanie bude vykonávať zástupca CKM SYTS. Výherca bude uverejnený na FB stránke KARTA EURO<26 pre deti a informovaný prostredníctvom správy na Facebooku. Určenie víťaza je definitívne, konečné, absolútne záväzné a nemožno ho spochybniť, alebo sa proti nemu odvolať. V prípade vzniku sporu o platnosti žrebovania alebo o nároku na výhru je rozhodujúce rozhodnutie vyhlasovateľa súťaže.

Výhra bude odovzdaná najneskôr v termíne 4.1.2022 a bude zaslaná kuriérskou službou.

V prípade, že výherca nereaguje na výzvu organizátora na potvrdenie údajov pre výhru v lehote 1 týždňa od zverejnenia výhercov súťaže, výherca stráca na výhru nárok. Výhru nie je možné vyplatiť v hotovosti ani vymeniť za iné výhry. Výhru v zmysle ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) nemožno vymáhať súdnou cestou.

Výhra je neprenosná a patrí výlučne výhercovi. V prípade zaniknutia výhry alebo odmietnutia, zaniknutia nároku v dôsledku porušenia pravidiel, žrebuje zástupca CKM SYTS náhradníka, ktorému pripadne výhra. Výhercom sa nemôže stať zamestnanec združenia CKM SYTS ani jeho rodinný príslušník.

Zodpovednosť vyhlasovateľa súťaže

Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za akékoľvek prípadné škody, ktoré výhercovi vzniknú v súvislosti s účasťou v súťaži či v súvislosti s použitím výhry. Výherca nie je oprávnený požadovať od organizátora súťaže žiadne dodatočné nároky nad rámec poskytnutej výhry.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá súťaže vrátane doby ich platnosti, súťaž predčasne ukončiť alebo úplne zrušiť, či predĺžiť bez udania dôvodu.

Súťažné podmienky a ich zmena

Vyhlasovateľ súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek technické či transakčné problémy v súvislosti s účasťou v súťaži. Tieto súťažné pravidlá sú súťažiacim k dispozícií na webovej stránke www.euro26.sk. Účasťou v tejto súťaži vyjadruje každý súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže. V prípade existencie rozporu niektorých ustanovení týchto podmienok súťaže s akýmikoľvek inými materiálmi (propagačné, reklamné materiály) vo všetkých prípadoch platí, že prednosť majú tieto podmienky súťaže. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za prípadné rozpory niektorých ustanovení týchto podmienok súťaže s akýmikoľvek inými materiálmi.

Daň z príjmu

Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti ako napríklad zdravotné poistenie, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené výhercom v celej zákonom stanovenej výške. Organizátor nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

PRIHLÁSENIE SA DO EURO26»